Op wat voor garanties kun je rekenen bij een aankoop?

Op alle refurbished printers geven we, tenzij anders vermeld, 6 maanden garantie tot maximaal 30.000 print/scans.

De Printerstore garandeert dat de geleverde bestellingen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Dit zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Daarmee staat de Printerstore in voor de fabrieksgarantie van het aan jou geleverde product. De garantietermijn hiervan komt overeen met de fabrieks- garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

Het kan voorkomen dat de Printerstore apparatuur en software van een externe Leverancier/Producent. Op deze apparatuur en/of software, voor zover aanwezig, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van Leverancier/Producent van toepassing.

Elke aanspraak vervalt indien Opdrachtgever:

  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Printerstore wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Printerstore wijzigingen in of reparaties aan de zaken door derden laat verrichten.
  • Indien de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door Opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Op alle zaken, die door de Printerstore van derden zijn of worden betrokken, zal de Printerstore niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan die door de Printerstore hierop van betreffende derden heeft verkregen. Hieronder vallen goederen, software, diensten en/of werkzaamheden.

De garantie omvat uitsluitend het gratis herstel of vervangen van onderdelen, dit naar keuze van de Printerstore. De Printerstore is gerechtigd herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door haar aan te wijzen deskundige te laten uitvoeren.

De garantie geldt uitsluitend voor Opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van ongevallen. Ook in geval van door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling wordt vastgesteld, of in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden bepaald. De Printerstore behoudt zich het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door haar afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaken aan te brengen.

Bedrijfsschade, gevolgschade of andere niet met name genoemde indirect schade zijn van de garantie uitgesloten.

Er wordt geen garantie gegeven op eventueel (mee)geleverde software.

De Printerstore garandeert dat de geleverde bestellingen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Dit zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Daarmee staat de Printerstore in voor de fabrieksgarantie van het aan jou geleverde product. De garantietermijn hiervan komt overeen met de fabrieks- garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

Het kan voorkomen dat de Printerstore apparatuur en software van een externe Leverancier/Producent. Op deze apparatuur en/of software, voor zover aanwezig, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van Leverancier/Producent van toepassing.

Elke aanspraak vervalt indien Opdrachtgever:

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Printerstore wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Printerstore wijzigingen in of reparaties aan de zaken door derden laat verrichten.
Indien de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door Opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Op alle zaken, die door de Printerstore van derden zijn of worden betrokken, zal de Printerstore niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan die door de Printerstore hierop van betreffende derden heeft verkregen. Hieronder vallen goederen, software, diensten en/of werkzaamheden.

De garantie omvat uitsluitend het gratis herstel of vervangen van onderdelen, dit naar keuze van de Printerstore. De Printerstore is gerechtigd herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door haar aan te wijzen deskundige te laten uitvoeren.

De garantie geldt uitsluitend voor Opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van ongevallen. Ook in geval van door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling wordt vastgesteld, of in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden bepaald. De Printerstore behoudt zich het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door haar afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaken aan te brengen.

Bedrijfsschade, gevolgschade of andere niet met name genoemde indirect schade zijn van de garantie uitgesloten.

Er wordt geen garantie gegeven op eventueel (mee)geleverde software.