Algemene voorwaarden

de Printerstore is een handelsnaam van Digital Wave

Tussendonk 3, 4878 AM Etten-Leur
Telefoon: 076 – 7621132
E-mail: [email protected]
KvK nr.: 20170890
BTW nr.: NL 822359121B01

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Digital Wave: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digital Wave B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur aan het adres Tussendonk 3 en alle aan haar gelieerde vennootschappen;

Opdrachtgever: degene aan wie Digital Wave een aanbieding heeft gedaan en/of degene met wie Digital Wave een overeenkomst heeft gesloten; en de gelding van deze algemene leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

Apparatuur: De door Digital Wave aan Opdrachtgever verkochte en geleverde en/of verhuurde en ter beschikkinggestelde apparatuur en programmatuur, daaronder begrepen alle randapparatuur en overige toebehoren, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “zaak” of “zaken” wordt vermeld, wordt hieronder ook Apparatuur verstaan.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van Digital Wave en op alle transacties c.q. overeenkomsten tussen Digital Wave en Opdrachtgever.

2.2 Digital Wave wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook ingeval een eventuele eerdere verwijzing van de Opdrachtgever naar diens voorwaarden.

Bij uitzondering kunnen de algemene voorwaarden van Opdrachtgever toepasselijk worden verklaard, echter, dit dient expliciet en schriftelijk tussen Opdrachtgever met Digital Wave te worden overeengekomen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid van de algemene leveringsvoorwaarden van Digital Wave met die van Opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Digital Wave.

2.4 De algemene bepalingen van deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van de in de bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, tenzij de bijzondere bepalingen hiervan afwijken.

 1. Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle offertes – waaronder mede concept-(huur)overeenkomsten, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijsopgaven, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat of anderszins uitdrukkelijk is aangegeven dat de offerte niet vrijblijvend is. Een nieuwe offerte doet alle vorige offertes vervallen.

3.2 Indien een door de Opdrachtgever besteld product ondanks redelijkerwijs haalbare inspanning van Digital Wave niet leverbaar blijkt te zijn, zal Digital Wave van de opdracht bevrijd zijn, zonder dat de Opdrachtgever ter zake verdere aanspraken jegens haar heeft.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Digital Wave een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat daadwerkelijk door Digital Wave uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

3.4 Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden Digital Wave niet, tenzij deze door Digital Wave schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van technische aard worden door Digital Wave voorbehouden. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Digital Wave niet.

3.5 Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden Digital Wave slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

3.6 Bij een reparatieopdracht zal Digital Wave steeds (ook op eigen initiatief) eerst een haalbaarheidsonderzoek kunnen instellen. Indien Digital Wave de reparatie dan niet haalbaar acht, kan zij de opdracht zonder verdere verplichtingen harerzijds staken. In dat geval zal zij de Opdrachtgever een redelijk bedrag voor onderzoekskosten in rekening brengen. Digital Wave kan in zulke gevallen ook een nieuwe offerte doen.

3.7 Digital Wave heeft het recht, indien de opdracht voor de levering of terbeschikkingstelling van een zaak of het verrichten van diensten of werkzaamheden wordt geannuleerd, alle kosten die Digital Wave heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.8 Door vervanging van zaken, worden de oorspronkelijke zaken eigendom van Digital Wave. Indien Digital Wave voor de Opdrachtgever een zaak of onderdeel moet weg doen, is de Opdrachtgever de daarmee gemoeide milieukosten verschuldigd. Digital Wave is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever.

 1. E-verkeer

4.1 E-verkeer zijn alle contacten die via elektronisch dataverkeer tussen Digital Wave en de Opdrachtgever plaatsvinden (zoals een “webshop”, waar de Opdrachtgever via e-verkeer orders en bestellingen kan plaatsen). Ook door aan e-verkeer met Digital Wave deel te nemen, aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4.2 Digital Wave aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens aan e-verkeer inherente gevaren (zoals bijvoorbeeld de risico’s van onderscheppen, verstoren of vervalsen van dataverkeer). De Opdrachtgever vrijwaart Digital Wave voor alle gevolgen van zulke aan e-verkeer inherente gevaren, ook voor zoveel het gevolgen betreft voor bij dat verkeer betrokken derden.

4.3 Indien Digital Wave de Opdrachtgever een uniek identificatie (verder e-ID) verstrekt, is de Opdrachtgever jegens Digital Wave verantwoordelijk voor alle gebruik van de aan hem verstrekte e-ID, ook ingeval van onbevoegd gebruik. De Opdrachtgever dient Digital Wave dadelijk te waarschuwen ingeval van (een verdenking van) onbevoegd gebruik van de e-ID. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor een e-ID tot en met de tweede werkdag nadat Digital Wave de Opdrachtgever bevestigd heeft, dat zij deze e-ID buiten werking heeft gesteld.

4.4 Bij een webshop kan Digital Wave volstaan met orderbevestigingen en vervolgens deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en/of facturen per e-verkeer (dus dat de Opdrachtgever deze documenten zelf uitprint), dan wel kosteloos op eerste verzoek van de Opdrachtgever toesturen.

 1. Prijzen

5.1 De door Digital Wave opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds in euro, exclusief BTW en/of andere belastingen, accijnzen of overheidsbijdragen (zoals verwijderingsbijdrage) en exclusief eventuele toegevoegde kosten (zoals verzending, verpakking, verzekering). De prijzen van Digital Wave gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

5.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering vanaf het magazijn van Digital Wave. Kosten van het transport, verzending en montage of installatie zijn niet in de prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

5.3 Digital Wave heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede wijzigingen in de valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst, aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.4 Opdrachtgever is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke van welke verklaring de prijsverhoging door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geaccepteerd en te zijn goedgekeurd.

 1. Levering en levertijd

6.1 Levering zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, steeds geschieden ‘af bedrijf’ Digital Wave. Alle risico voor het geleverde gaat dadelijk bij levering over op de Opdrachtgever.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Digital Wave de keuze van het vervoermiddel waarmee de af te leveren zaken worden geleverd. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn van Opdrachtgever gelegen plaats, die het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten. Alle transport van het geleverde is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening.

6.3 Alle door Digital Wave opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderingen en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn. Digital Wave is slechts aansprakelijk voor tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever Digital Wave een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

6.4 Opdrachtgever dient onmiddellijk na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen. Indien op verzoek van Opdrachtgever rechtstreeks aan een derde is geleverd, dan is Opdrachtgever verplicht de in dit lid genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

6.5 Eventuele klachten dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde controle schriftelijk aan Digital Wave kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de zaken in goede staat en vrij van gebreken te hebben ontvangen.

6.6 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Digital Wave nauwkeurig aan te geven wanneer en waar – binnen Nederland – de door Digital Wave te leveren zaken respectievelijk de door Digital Wave te verrichten diensten dienen te worden afgeleverd respectievelijk dienen te worden verricht. Opdrachtgever is verplicht alle door Digital Wave met het oog op verzending van de zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden gewenste informatie te verstrekken.

 1. Betalingen

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is betaling bij of alvorens aflevering verschuldigd zonder aftrek van enige korting. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, is deze te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen.

7.2 Digital Wave is gerechtigd orders, welke in gedeelten worden geleverd, ook per zulke gedeelten te factureren.

7.3 Digital Wave is gerechtigd alle lopende verplichtingen op te schorten, indien er openstaande facturen van Opdrachtgever zijn waarvan de betalingstermijn is overschreden of de door haar vastgestelde kredietlimiet wordt overschreden.

7.4 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf vervaldag van een factuur tot en met de dag waarop de betaling op de bankrekening van Digital Wave is bijgeschreven. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, verschuldigd wordt alsdan bovenop de hoofdsom en de rente een bedrag van € 160,00 aan dossierkosten. De Opdrachtgever is alsdan tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag inclusief omzetbelasting, doch tenminste € 230,00. Ontvangen betalingen zullen eerstens ter voldoening zijn van verschuldigde rente en dossierkosten, en alle andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alvorens de hoofdsom wordt voldaan.

 1. Garanties

Algemeen: Digital Wave garandeert dat de geleverde bestellingen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn hiervan komt overeen met de fabrieks- garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan Digital Wave zonder toestemming van Digital Wave herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

8.1 Op de apparatuur en software die door Digital Wave van een Leverancier/Producent zijn betrokken, zijn voor zover aanwezig, uitsluitend de garantiebepalingen van Leverancier/Producent van toepassing.

8.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Wave wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten dan wel indien de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door Opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

8.3 Ten aanzien van alle zaken, die door Digital Wave van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van Digital Wave door derden worden uitgevoerd, zal Digital Wave niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan tot die welke Digital Wave van de desbetreffende derden terzake heeft verkregen.

8.4 De garantie omvat uitsluitend het gratis herstel of het gratis vervangen van onderdelen, zulks naar keuze van Digital Wave. Digital Wave is gerechtigd de herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door haar aan te wijzen deskundige derde te laten uitvoeren.

8.5 De garantie geldt uitsluitend voor Opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Digital Wave behoudt zich het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door haar afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaken aan te brengen.

8.6 Bedrijfsschade, gevolgschade of andere niet met name genoemde indirect schade zijn va de garantie uitgesloten.

8.7 Er wordt geen garantie gegeven op eventueel (mee)geleverde software.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Digital Wave behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet alle vorderingen van Digital Wave uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden volledig heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.

9.2 Zolang Opdrachtgever nog geen eigenaar van de door Digital Wave geleverde zaken is, is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Wave niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, behoudens in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

 1. Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Digital Wave niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Digital Wave gerechtigd – onverminderd alle overige aan Digital Wave toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (daaronder ook begrepen het (doen) verrichten van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden) op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Digital Wave is nagekomen.

10.2 Digital Wave heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens Digital Wave uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
 3. Aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
 4. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;
 5. het vermogen van Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van Opdrachtgever verhaal wordt gezocht;
 6. de zeggenschapsverhoudingen zich bij Opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

10.3 Opdrachtgever is verplicht Digital Wave onverwijld te informeren indien zich één van de in lid 2 genoemde gevallen voordoet. Opdrachtgever zal Digital Wave ook overigens alle informatie verschaffen die Digital Wave voor de uitoefening van haar rechten uit de overeenkomst met Opdrachtgever noodzakelijk mocht achten.

 1. Overmacht

11.1 In geval van blijvende overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop Digital Wave geen invloed heeft en die de levering respectievelijk de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van Digital Wave, is Digital Wave gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Digital Wave is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever gelden schade, van welke aard en omvang dan ook.

11.2 In geval van tijdelijke overmacht is Digital Wave gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betreffende overmacht

heeft opgehouden te bestaan. Opdrachtgever kan in dit geval (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken respectievelijk de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Digital Wave uitgevoerde deel van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Opdrachtgever kan uitsluitend (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen vijf werkdagen nadat Digital Wave hem van de tijdelijke onmogelijkheid om aan de overeenkomst te voldoen op de hoogte heeft gesteld.

 1. Klachten

12.1 Opdrachtgever is gehouden Digital Wave terstond in kennis te stellen omtrent klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Digital Wave. Klachten dienen in ieder geval binnen drie dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd, dan wel de oorzaken voor de klachten zijn ontdekt respectievelijk hadden moeten worden ontdekt, aan Digital Wave schriftelijk te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Digital Wave in verband met bedoelde klachten vervalt.

12.2 Indien Digital Wave de klacht gegrond acht, is Digital Wave gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Digital Wave is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever ten gevolge van de klachten geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Digital Wave. Retourzending kan alleen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever en na schriftelijk toestemming van Digital Wave.

12.3 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Digital Wave geven Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Digital Wave op te schorten.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Digital Wave is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst – daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken alsmede gevolg – of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Digital Wave.

13.2 Indien en voor zover op Digital Wave enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever mocht blijken te rusten, is de totale aansprakelijkheid van Digital Wave, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar.

13.3 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Digital Wave aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

13.4 Aansprakelijkheid van Digital Wave voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.5 Digital Wave is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Digital Wave geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

13.6 Digital Wave is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van handelingen of verzuim van derden, die met instemming van Opdrachtgever door Digital Wave zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Digital Wave voor alle aanspraken van derden terzake van door Digital Wave geleverde/verhuurde zaken en/of door Digital Wave verrichte diensten en/of werkzaamheden, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van Digital Wave en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

13.8 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Digital Wave geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

13.9 Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Digital Wave gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Digital Wave deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Digital Wave ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Digital Wave in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Digital Wave meldt.

13.11 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

 1. Hoofdelijkheid

Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle op Opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen.

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle overeenkomsten van Digital Wave alsmede op alle uit de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Digital Wave en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle uit door Digital Wave gesloten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Digital Wave en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda, voorzover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

 1. Herroepingsrecht bij levering van producten

16.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 (acht) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

16.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Herroepingsrecht bij levering van diensten

17.1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

17.2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

17.3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

18.1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

18.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor software licenties;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

18.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.